Yayınlar

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Meclis Araştırması Komisyonu Raporu

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Tüm Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması Ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu

Deprem’de İstanbul’un Su Yapıları ve Su Güvenliği

İstanbul’da da hissedilen 29 09 2019 tarihindeki Silivri merkezi 5,8 ölçeğindeki deprem ve daha sonra Marmara ve Ege merkezli sarsıntıların devam etmesi ülkemizde deprem riskini tekrar gündeme taşımıştı. Daha sonra Malatya ve Kahramanmaraş depremleri gibi yıkıcı etkileri çok büyük olan depremleri maalesef yaşadık.

Afetler ve Halk Sağlığı

Kriz, çoğul bir kavramdır -aynı anda yaşanan sayısız altkrizle beraberdir. İnsanın tarihinden beri karşımızda olan “tehlike”, incinebilir/duyarlı bir toplumda riske neden olurken, bu riskin iyi yönetilememesi kriz olarak karşımıza çıkar

3. Afet Yönetimi Kongre Kitabı - 2022

Hastaneler ve sağlık kuruluşları, hastalar, aileler, personel ve ziyaretçiler için güvenli, işlevsel ve destekleyici bir tesis sağlamak için çalışır, ancak herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda acil bir durum ortaya çıkabilir.

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi

“Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin daha kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kılınması” temalı 11’nci Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin gerçekleştirilmesi kapsa-mında, bölgemizdeki yerel yönetimlere referans olacak bir yayını daha sizlerle paylaş-manın mutluluğunu yaşamaktayız.

İBB Afetler Karşısında Sosyal Hasar Görebilirlik Anketi

İstanbul, tarih boyunca belirli aralıklarla birçok depreme maruz kalmış ve bu depremler büyük kayıplara sebep olmuştur. Bilimsel çalışmalar ve edinilen tecrübeler ışığında, jeolojik özellikler ve İstanbul’un şehirleşme nitelikleri bir arada değerlendirildiğinde

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2023

Türkiye; jeolojik yapısı, topoğrafyası ve iklim özellikleri nedeniyle, başta depremler olmak üzere, insanlar için afet sonucu doğuran tüm tehlike ve tehditlerle sık sık karşılaşmış, deprem ve diğer afetlerle baş edebilme konusunda Cumhuriyet döneminden bu yana önemli gelişme ve deneyimler sağlamış bir ülkedir.

Türk Tabipleri Birliği 6. Ay Deprem Raporu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak depremlerde yaşamını yitiren insanların acılarını paylaşıyor, yaraların bir an önce sarılması dileğimizi yineliyoruz. TTB deprem kriz il koordinasyonlarında bizzat görev alan gönüllü meslektaşlarımıza, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve TTB Halk Sağlığı

Ekoloji Örgütleri Deprem Raporu

6 Şubat 2023’teki Pazarcık merkezli depremin ardından ekoloji örgütleri tarafından yapılan çağrıyla toplanan Eko-Afet Grubu’nun 7 Şubat 2023 tarihinde yaptığı toplantıda deprem bölgesine bir temsili heyet gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

Yataklı Tedavi Kurumları Deprem Hazırlık Anketi

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da yaşadığımız korkunç yıkımların üzerinden on yıl geçti. On binlerce yaşamın yitmesine, sakatlıklara, kayıplara yol açtığı gibi, kalanların yüreklerinde de onarılması güç boşluklar bıraktı. Bizler böylesi bir yıkımdan sağ çıkmanın, ölenlerin arkalarında bıraktıkları büyük boşluğun ardından yaşıyor olmanın ağır yükünü taşıdık.

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanının El Kitabı

Olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri başlığı Türk Tabipleri Birliği çalışmaları arasında önemli bir yer tutar. Uzun yıllardır bu alanda gönüllü emeklerini örgütleriyle paylaşan çok sayıda TTB üyesi bu çalışmaların sahibi, üretenidir.“Olağan” ile “olağandışı”nın çoğu kez birbirine karıştığı / yanyana yaşandığı bir ülkede hekim olmak, duyarlı/halkın sağlığından sorumluluk duyan bir hekim olmakla başlar öyküsü çalışmalarımızın; bu hekimlerin oluştur

Olağandışı Durumlar İçin Hızlı Sağlık Değerlendirmesi Protokolleri

İstanbul birçok metropole benzer biçimde gıda, barınma ve iklim krizi gibi farklı ölçeklerde farklı etkilere yol açacak risklerle karşı karşıya. Bunun yanı sıra İstanbul’un özgün konumu nedeniyle Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelmesi öngörülen deprem, kentin en önemli risklerinden biri hâline geldi.

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı

İstanbul birçok metropole benzer biçimde gıda, barınma ve iklim krizi gibi farklı ölçeklerde farklı etkilere yol açacak risklerle karşı karşıya. Bunun yanı sıra İstanbul’un özgün konumu nedeniyle Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelmesi öngörülen deprem, kentin en önemli risklerinden biri hâline geldi.

İstanbul'un Ana Gündemi: Deprem

İstanbul birçok metropole benzer biçimde gıda, barınma ve iklim krizi gibi farklı ölçeklerde farklı etkilere yol açacak risklerle karşı karşıya. Bunun yanı sıra İstanbul’un özgün konumu nedeniyle Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelmesi öngörülen deprem, kentin en önemli risklerinden biri hâline geldi.

İstanbul deprem Çalıştayı 2-3 Aralık 2019

Gelecekte, İstanbul’da olası yıkıcı bir deprem yaşanacağı ve bu depremin de sonuçlarının afet boyutunda kayıplar yaratacağı gerçeği, birçok bilimsel çalışma ile öngörülmektedir. Olası deprem kayıplarına dair ilk tahmin çalışması, 1999 İzmit Depremi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Japon Uluslararası İşbirliği Örgütü (JICA) ortaklığında 2001 yılında gerçekleştirilen “Afet Önleme Azaltma Temel Planı” çalış

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 6 Şubat Depremleri Hatay İli Saha Raporu

6 Şubat 2023 sabaha karşı üzerimize kan kırmızı bir güneş doğdu. On binlerce vatandaşımızı önlenebilir nedenlerle kaybettik. Sayısını bilemediğimiz hayvanımız öldü. Saksıdaki çiçekler, yollardaki ağaçlar ezildi. Onları soğuk ya da sıcaktan koruyan, içinde güvenle yaşadıkları yuvaları yıkıldı. Sonrası derin bir elem… Bu rapor, kimsenin üzerine böylesi

Deprem Özelinde 2010 ve 2021 Yıllarında Yayımlanan Meclis Araştırma Komisyon Raporlarının Karşılaştırmalı Analizi

Çalışmada, 2010 yılında yayımlanan “Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan” Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ile 2021 yılında yayımlanan “Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan” Meclis Araştırması Komisyonu Raporu karşılaştırmalı bi

6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde Deprem Bölgelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları Çalıştay Raporu

Bu deprem çalıştayı, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü ayının sonlarına doğru yaklaşırken, 10 deprem bölgesinden davet edilen Acil Tıp Asistanı (ATA) ve Acil Tıp Uzmanı (ATU) hekimler, Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) afet komisyonunda görevli hekimler ve komisyon üyesi olan hekimler